Akcjonariusze GPW

Na dzień 31 grudnia 2017 r. największym akcjonariuszem GPW i jedynym, którego zaangażowanie przekraczało 5% kapitału zakładowego, był Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada 14 688 470 akcji, stanowiących 35,00% wszystkich akcji i 51,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu GPW na koniec 2017 r. - Udział w liczbie akcjiStruktura akcjonariatu GPW na koniec 2017 r. - Udział w liczbie głosówKrajowe otwarte fundusze emerytalne (OFE) posiadały na koniec 2017 r. łącznie 9,87 mln akcji GPW, co stanowiło 23,5% udziału w kapitale zakładowym. Według szacunków GPW kolejnych 10-16% akcji było w posiadaniu pozostałych krajowych inwestorów instytucjonalnych (głównie TFI), 10-14% posiadali bezpośrednio krajowi inwestorzy indywidualni, a około 15 – 17% inwestorzy zagraniczni.