Obligacje GPW

Na koniec 2017 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz ASO prowadzonym przez BondSpot notowane były obligacje GPW trzech serii C, D i E o łącznej wartości nominalnej obligacji wszystkich serii 245 mln zł.

Seria C obligacji została wyemitowana 6 października 2015 r. na okres siedmiu lat na kwotę 125 mln zł. Ich wykup nastąpi 6 października 2022 r. Obligacje te nie są zabezpieczone. Od grudnia 2015 r. obligacje są notowane na ASO prowadzonym przez GPW i BondSpot. Oprocentowanie jest stałe na poziomie 3,19% w skali roku, a odsetki są wypłacane półrocznie. W dniu emisji oprocentowanie to było najniższe spośród korporacyjnych długoterminowych obligacji stałokuponowych emitowanych w złotych polskich i notowanych na Catalyst. Pozyskane środki z emisji obligacji serii C zostały wykorzystane na częściowy wykup obligacji serii A i B, który przypadał na 2 stycznia 2017, a został przeprowadzony przedterminowo w październiku 2015 r. W rezultacie obligacje GPW serii A i B o wartości 124,5 mln zł zostały wykupione przez GPW po cenie 101,20 zł za obligację. W 2017 r. cena obligacji GPW serii C o tickerze GPW1022 wahała się w przedziale od 100,52 zł 2 stycznia 2017 r. do 105,60 zł 7 czerwca 2017 r.

2 stycznia 2017 r. w terminie zapadalności miał miejsce wykup obligacji serii A i B o wartości nominalnej 120,5 mln zł. Była to część pozostałych w obrocie obligacji serii A i B, które były wyemitowane na przełomie 2011 i 2012 r. w łącznej wartości 245 mln zł. Obligacje te były wprowadzone do obrotu na Catalyst (rynek regulowany i ASO) i zasymilowane pod jednym kodem ISIN. Obligacje GPW serii A i B były obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie było stałe w półrocznym okresie odsetkowym i było oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych.

Wysoki popyt na obligacje serii D i E w połączeniu z wysokością ustalonej marży pokazuje dobrą kondycję Spółki i duże zaufanie inwestorów w stosunku do GPW.

Seria D i E obligacji zostały wyemitowane przez GPW w październiku 2016 r. o wartości nominalnej 120 mln zł, a ich rejestracja nastąpiła w styczniu 2017 roku. Są to pięcioletnie obligacje na okaziciela. Decyzja o emisji obligacji została podjęta przez Zarząd GPW w związku z wykupem drugiej części obligacji serii A i B, który zgodnie z okresem zapadalności przypadał na 2 stycznia 2017 r. Seria D była skierowana do inwestorów instytucjonalnych, natomiast seria E do inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii E uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: 99,88 zł dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. oraz 99,89 zł dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 120 mln zł. Obligacje serii D zostały przydzielone 29 grudnia 2016 r., natomiast obligacje serii E - 5 stycznia 2017 r. Obligacje serii D i E zostały zasymilowane pod jednym kodem ISIN. Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację o wartości nominalnej 100 zł wyniósł 0,60 zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. W trzecim okresie odsetkowym, kończącym się 31 stycznia 2018 r. oprocentowanie obligacji wynosiło 2,76%. Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych. Obligacje są notowane na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.

W 2017 r. cena obligacji GPW serii D i E o tickerze GPW0122 wahała się w przedziale od 100,65 zł w dniach 3-4 stycznia 2017 r. do 102,00 zł w dniach 23-24 stycznia 2017 r.

Odsetki obligacji GPW serii D i E

Numer Okresu OdsetkowegoPierwszy Dzień Okresu OdsetkowegoLiczba dni w Okresie OdsetkowymDzień Ustalenia UprawnionychOstatni Dzień Okresu Odsetkowego oraz Dzień Płatności
1Dzień EmisjiLiczba dni od Dnia Emisji (włącznie)
do 31.01.2017 (z wyłączeniem tego dnia)
23.01.2017r.31.01.2017 r.
231.01.2017 r.18121.07.2017 r.31.07.2017 r.
331.07.2017 r.18423.01.2018 r.31.01.2018 r.
431.01.2018 r.18123.07.2018 r.31.07.2018 r.
531.07.2018 r.18423.01.2019 r.31.01.2019 r.
631.01.2019 r.18123.07.2019 r.31.07.2019 r.
731.07.2019 r.18423.01.2020 r.31.01.2020 r.
831.01.2020 r.18223.07.2020 r.31.07.2020 r.
931.07.2020 r.18422.01.2021 r.31.01.2021 r.
1031.01.2021 r.18123.07.2021 r.31.07.2021 r.
1131.07.2021 r.18421.01.2022 r.31.01.2022 r.