Omówienie wielkości ekonomiczno-finansowych

Przychody ze sprzedaży

Spółka wyróżnia następujące segmenty przychodowe:

 • rynek finansowy,
 • rynek towarowy dotyczący wyłącznie sprzedaży informacji pochodzących z rynku towarowego,
 • pozostałe przychody.

Przychody z rynku finansowego dzielą się na przychody dotyczące:

 • obsługi obrotu,
 • obsługi emitentów,
 • sprzedaży informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych.

Na przychody z tytułu obsługi obrotu składają się przychody z opłat ponoszonych przez uczestników rynku z tytułu:

 • transakcji realizowanych na rynkach akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym,
 • transakcji instrumentami pochodnymi finansowymi,
 • transakcji instrumentami dłużnymi,
 • transakcji innymi instrumentami rynku kasowego,
 • innych opłat od uczestników rynku.

Przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi udziałowymi papierami wartościowymi stanowią główne źródło przychodów Spółki z tytułu obsługi obrotu, a także jej główne źródło przychodów ze sprzedaży.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi finansowymi są drugim w kolejności największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym. Przychody z obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 stanowią dominującą część przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi.

Na przychody z obsługi obrotu z tytułu innych opłat od uczestników rynku składają się w szczególności opłaty za usługi umożliwiające dostęp i korzystanie z systemu notowań.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generuje rynek Catalyst.

Opłaty z tytułu obsługi obrotu innymi instrumentami rynku kasowego obejmują opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami oraz tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF (ang. Exchange Traded Fund).

Przychody z obsługi emitentów składają się z dwóch elementów:

 • opłat jednorazowych związanych z wprowadzeniem akcji i innych instrumentów do obrotu giełdowego,
 • opłat okresowych za notowanie.

Przychody ze sprzedaży informacji są generowane głównie z opłat pobieranych od dystrybutorów informacji za sprzedaż danych rynkowych w czasie rzeczywistym z rynku finansowego i z rynku towarowego oraz danych historyczno-statystycznych z rynku finansowego. Opłaty za dane czasu rzeczywistego obejmują stałą opłatę roczną oraz opłaty miesięczne obliczane na podstawie liczby abonentów dystrybutora i zakresu danych, wykorzystywanych przez poszczególnych abonentów. Przychody ze sprzedaży informacji zawierają również przychody dotyczące stawek referencyjnych WIBOR i WIBID.

Pozostałe przychody Spółki to przychody m.in. z wynajmu powierzchni oraz działalności promocyjnej.

W 2017 r. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży równe 203,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16% (28 mln zł) w stosunku do 2016 r. We wzroście tym najwyższy udział miał wzrost przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi.

W 2017 r. przychody z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wzrosły o 22,4% (tj. o 20 mln zł) w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost wartości przychodów w 2017 roku wynikał ze wzrostu wartości obrotów na rynku akcji.

W 2017 r. przychody z obrotu instrumentami pochodnymi spadły o 2,6% (0,3 mln zł) w porównaniu do 2016 r., co było spowodowane spadkiem wolumenu obrotów instrumentami pochodnymi o 4,4% w stosunku do poprzedniego roku. Dynamika spadku przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi jest nieco niższa niż dynamika spadku wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi, co wynika z niższego spadku wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 (o 3,7 %) oraz brakiem proporcjonalności poziomu przychodów w stosunku do poziomu wolumenów obrotów ze względu na strukturę opłat, w tym występujące opłaty stałe.

W analizowanych okresach rocznych, udział przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi w całkowitej strukturze przychodów operacyjnych spadł z 7,0% w 2016 r. do 6,0% w 2017 r., jednocześnie wzrósł udział przychodów z obrotu akcjami z 51% w 2016 r. do 54,0% w 2017 r. Znaczny wzrost przychodów z obsługi obrotu akcjami spowodował spadek udziału przychodów z obsługi emitentów z 13,0% do 12,0% w 2017 r. oraz spadek udziału przychodów ze sprzedaży informacji z 23% w 2016 r. do 21% w 2017 roku.

Jednostkowe przychody GPW S.A. i ich struktura w latach 2015 - 2017

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana (2017 vs 2016)Dynamika (%) (2017 vs 2016)
tys. zł2017%2016%2015%  
Rynek finansowy196 22996%172 89999%188 73098%23 33013,5%
Przychody z obsługi obrotu129 74964%109 32862%126 56266%20 42118,7%
Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym109 56454%89 52051%107 94156%20 04422,4%
Instrumenty pochodne11 8886%12 2027%11 5786%(314)-2,6%
Inne opłaty od uczestników rynku7 4984%6 8354%6 3833%6639,7%
Instrumenty dłużne3710%3610%2830%102,8%
Inne instrumenty rynku kasowego4280%4100%3760%184,4%
Przychody z obsługi emitentów24 02712%23 16713%23 65212%8603,7%
Opłaty za notowanie19 57010%19 50811%18 86210%620,3%
Opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty4 4572%3 6592%4 7902%79821,8%
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych42 45321%40 40423%38 51620%2 0495,1%
Informacje czasu rzeczywistego oraz przychody z tyt. kalkulacji stawek referencyjnych39 41219%37 74322%36 13319%1 6694,4%
Indeksy i dane historyczno-statystyczne3 0411%2 6612%2 3831%38014,3%
Rynek towarowy3480%3270%-0%21-
Przychody ze sprzedaży informacji *3480%3270%-0%216,4%
Pozostałe przychody6 8663%2 2281%3 0522%4 638208,2%
Razem203 443100%175 454100%191 781100%27 98916,0%

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Spółka pozyskuje przychody ze sprzedaży zarówno od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. Poniższa tabela przedstawia wartości przychodów w podziale wg ww. struktury.

Zestawienie jednostkowych przychodów GPW S.A. od odbiorców zagranicznych i krajowych w latach 2015 – 2017

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2017 vs 2016)
Dynamika (%)
(2017 vs 2016)
tys. zł2017%2016%2015%  
Przychody od obiorców zagranicznych75 61037%63 88736%62 78233%11 72318,4%
Przychody od odbiorców krajowych127 83363%111 56764%128 99967%16 26614,6%
Razem203 443100%175 454100%191 781100%27 98916,0%

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w 2017, 2016 i 2015 r. odpowiednio 4,26 EUR/PLN, 4,36 EUR/PLN oraz 4,18 EUR/PLN.

Spółka nie jest uzależniona od jakiegokolwiek z odbiorców, gdyż żaden z nich nie ma większego udziału w przychodach ze sprzedaży niż 10%.

Rynek finansowy

Obsługa obrotu

Przychody Spółki z obsługi obrotu na rynku finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wyniosły 129,7 mln zł, w porównaniu do 109,3 mln zł w 2016 r.

W 2017 r. udział przychodów z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym w łącznych przychodach Spółki wyniósł 64% w porównaniu do 62% w roku ubiegłym. Najwyższy udział w przychodach z obsługi obrotu (93,3%) stanowią przychody z Głównego Rynku, które w 2017 r. wyniosły 121 mln zł (o 19,7 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego). Pozostały udział w przychodach mają rynki NewConnect oraz Catalyst.

Przychody z tytułu:

 • obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym,
 • obrotu instrumentami pochodnymi,
 • innych opłat od uczestników rynku,

szczegółowo omówiono w punkcie V.2.

Instrumenty dłużne

W 2017 r. przychody Spółki w podsegmencie instrumentów dłużnych osiągnęły zbliżony poziom 0,37 mln zł, wykazując wzrost o 2,8% w stosunku do poziomu z 2016 r. (0,36 mln zł).

Przychody Spółki z tytułu obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generowane są na rynku Catalyst.

Dane dot. rynków instrumentów dłużnych

 Rok zakończony
31 grudnia
Zmiana
(2017 vs 2016)
Dynamika (%)
(2017 vs 2016)
 201720162015  
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: instrumenty dłużne (w mln zł)0,370,360,280,012,8%
Catalyst:     
Wartość obrotów (mld zł)2,332,371,930,01-1,7%
w tym: Wartość obrotów instrumentami nieskarbowymi (mld zł)1,451,391,340,064,3%

Źródło: Spółka

Inne instrumenty rynku kasowego

Przychody z obrotu innymi instrumentami rynku kasowego w 2017 r. wyniosły 428 tys. zł w porównaniu do 410 tys. zł w 2016 r. Na przychody te składają się opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, ETF-ami i warrantami, w tym największy udział mają przychody z obrotu certyfikatami strukturyzowanymi (73,6%).

Obsługa emitentów

Przychody Spółki z obsługi emitentów na rynku finansowym w 2017 r. wyniosły 24,0 mln zł, w porównaniu do 23,2 mln zł w 2016 r.

W 2017 r. przychody z opłat za notowanie wyniosły 19,6 mln zł, w porównaniu do 19,5 mln zł w roku poprzednim. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku.

Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły w 2017 r. 4,5 mln zł, w porównaniu do 3,7 mln zł w roku poprzednim. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość ww. przychodów jest liczba debiutów na rynkach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu. W 2017 roku nastąpił znaczny wzrost wartości emisji IPO, jak i SPO, w stosunku do poprzedniego roku 2016 r.

Przychody z obsługi emitentów na Głównym Rynku GPW oraz New Connect omówiono szczegółowo w pkt V.2.

Przychody z obsługi emitentów na rynku Catalyst za 2017 r. wzrosły o 26,7% w stosunku do roku 2016. Wzrost ten jest wynikiem wzrostu liczby notowanych instrumentów: 573 na koniec 2017 r., w porównaniu do 505 na koniec 2016 r., a także wzrostu wartości wyemitowanych instrumentów, w szczególności nieskarbowych o 35,3%. Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Dane dot. rynku Catalyst

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2017 vs 2016)
Dynamika (%)
(2017 vs 2016)
 201720162015  
Catalyst     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł)1,71,31,10,426,7%
Liczba emitentów148152160(4)-2,6%
Liczba wyemitowanych instrumentów5735054526813,5%
w tym: nieskarbowych5314644166714,4%
Wartość wyemitowanych instrumentów (mld zł)743,0690,0594,453,07,7%
w tym: nieskarbowych87,164,450,922,735,3%

Żródło: Spółka

Sprzedaż informacji

Przychody z tytułu sprzedaży informacji z rynku finansowego i z rynku towarowego w 2017 r. wyniosły 42,8 mln zł, w porównaniu do 40,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba dystrybutorów informacji zwiększyła się o jednego dystrybutora i nastąpił wzrost liczby abonentów. Wzrost przychodów ze sprzedaży informacji w 2017 roku jest wynikiem wzrostu liczby abonentów informacji oraz rozpoczęcia sprzedaży informacji dotyczącej fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Dane dot. sprzedaży informacji

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2017 vs 2016)
Dynamika (%)
(2017 vs 2016)
tys. zł201720162015  
Przychody ze sprzedaży informacji (mln zł)42,840,738,52,15,1%
Liczba dystrybutorów informacji52515412,0%
Liczba abonentów informacji (tys. abonentów)244,8224,6221,120,29,0%

Źródło: Spółka

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody Spółki w 2017 r. wyniosły 6,9 mln zł, podczas gdy w 2016 r. ukształtowały się na poziomie 2,2 mln zł. Pozostałe przychody Spółki stanowią przychody z tytułu działalności edukacyjnej oraz PR, wynajmu powierzchni, usług świadczonych dla spółek z Grupy GPW, usług kolokacji oraz usług sponsoringu. W 2017 roku największą grupę przychodów stanowią przychody z tytułu świadczonych usług dla spółek zależnych GPW (3,2 mln zł). Świadczone usługi to usługi finansowo – księgowe, usługi kadrowe, biurowe, marketingowe. Druga grupa przychodów to przychody z wynajmu powierzchni i kolokacji (2,9 mln zł). Pozostała kwota przychodów to przychody z usług sponsoringu.

Koszty działalności operacyjnej

Łączne koszty działalności operacyjnej w 2017 r. wyniosły 109,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,8% (9,8 mln zł) w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik Cost/Income spadł w 2017 r. do 54,0% z 57,0% w 2016 r. Wzrost kosztów operacyjnych w 2017 roku to przede wszystkim efekt poniesienia kosztów modyfikacji oprogramowania związanych z przystosowaniem do wymogów MIFID2.

Jednostkowe koszty działalności operacyjnej GPW S.A. i ich struktura w latach 2015 - 2017

Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2017 vs 2016)
Dynamika (%)
(2017 vs 2016)
tys. zł, %2017%2016%2015%  
Amortyzacja19 47218%19 34019%21 47218%1320,7%
Koszty osobowe29 39127%29 08929%30 39825%3021,0%
Inne koszty osobowe7 9687%7 2817%7 6026%6879,4%
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne7 4727%6 3476%7 1086%1 12517,7%
Opłaty i podatki3 8654%6 2126%21 81518%(2 347)-37,8%
w tym opłaty do KNF3 0993%5 4605%21 09418%(2 361)-43,2%
Usługi obce37 78334%28 05528%27 64623%9 72834,7%
Inne koszty operacyjne3 9654%3 7464%4 3134%2195,8%
Razem109 916100%100 070100%120 354100%9 8469,8%

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Spółka nie jest uzależniona od żadnego z dostawców produktów lub usług, gdyż koszty Spółki odpowiadające poszczególnym kontrahentom nie stanowią więcej niż 10% kosztów Spółki ogółem.

Amortyzacja

Koszty amortyzacji w 2017 r. wyniosły 19,5 mln zł, co stanowi wzrost o 0,7 % (0,1 mln zł) w porównaniu do 19,3 mln zł w 2016 r. Poziom amortyzacji pozostał więc na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku.

Koszty osobowe i inne koszty osobowe

Koszty osobowe i inne koszty osobowe w 2017 r. wyniosły łącznie 37,4 mln zł co oznacza wzrost o 2,7% (1,0 mln zł) w porównaniu do 36,4 mln zł w 2016 r.

Wyższy poziom kosztów osobowych w 2017 roku jest wypadkową: niższych kosztów wynagrodzeń brutto o 1,7 mln zł, wyższych kosztów na nagrody roczne o 2,7 mln zł, niższych kosztów odpraw reorganizacyjnych o 1,4 mln zł oraz wyższych kosztów rezerw na niewykorzystane urlopy o 0,3 mln zł i kosztów nadgodzin o 0,4 mln zł. Wyższe koszty na nagrody roczne wynikają w głównej mierze z niższej bazy w 2016 roku, co spowodowane było rozwiązaniem niewykorzystanych rezerw na kwotę 2,6 mln zł na nagrody dla Zarządu za 2015 rok. Ponadto w 2017 roku wyższe były również składki na ZUS i odpisy na ZFŚS.

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 189 etatów w porównaniu do 185 etatów przed rokiem. Wzrost zatrudnienia w Spółce w 2017 r. w porównaniu z końcem 2016 r. to efekt częściowego odbudowania zasobów w obszarach zlikwidowanych podczas restrukturyzacji przeprowadzonej w 2016 roku.

Informacja o zatrudnieniu w GPW S.A.

 Stan na dzień
Liczba etatów31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 2015
GPW189185201
Razem189185201

Źródło: Spółka

Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne

Czynsze i opłaty eksploatacyjne w 2017 r. wyniosły 7,5 mln zł, w porównaniu do 6,3 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 17,7% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost kosztów czynszów w 2017 roku związany jest z powiększeniem przez GPW wynajmowanej powierzchni na rzecz spółek zależnych w związku z prowadzonym procesem integracji fizycznej w ramach Grupy tj. przenoszenia siedzib spółek zależnych do siedziby GPW. Koszty powiększonej powierzchni wynajmowanej przez GPW są następnie refakturowane na spółki zależne, co odzwierciedlone jest w Pozostałych przychodach ze sprzedaży.

Opłaty i podatki

Opłaty i inne obciążenia w 2017 r. wyniosły 3,9 mln zł i były o 37,8% (o 2,3 mln zł) niższe niż w roku poprzednim. Głównym składnikiem opłat i podatków Spółki są opłaty na rzecz KNF, których zasady płatności uległy zmianie z początkiem stycznia 2016 roku poszerzając krąg podmiotów finansujących nadzór. W 2017 roku wysokość opłaty z tytułu nadzoru wyniosła 3,1 mln zł wobec 5,5 mln zł poniesionych w 2016 roku. Po wewnętrznej analizie najprawdopodobniej znacząco niższa opłata dla KNF w 2017 roku wynika w części z nadpłaty tej opłaty w 2016 roku w związku z niższymi kosztami KNF w 2016 roku w stosunku do poziomu pierwotnie zakładanego przez Komisję.

Usługi obce

Koszty usług obcych w 2017 r. wyniosły 37,8 mln zł w porównaniu do 28,1 mln zł w roku poprzednim.

Jednostkowe koszty usług obcych GPW S.A. i ich struktura w latach 2015 - 2017

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2017 vs 2016)
Dynamika (%)
(2017 vs 2016)
tys. zł, %2017%2016%2015%  
Koszty IT:23 72263%15 66856%14 27552%8 05451,4%
Utrzymanie infrastruktury IT10 01827%9 33133%9 74635%6877,4%
Łącza transmisji danych4 21811%4 50816%4 41616%(290)-6,4%
Modyfikacja oprogramowania9 48625%1 8297%1130%7 657418,7%
Utrzymanie budynku i urządzeń biurowych:2 7687%2 2448%2 2608%52423,4%
Remonty, konserwacja, serwis instalacji8702%8633%8753%70,8%
Ochrona1 1813%7353%6752%44660,7%
Sprzątanie4491%3701%3721%7921,4%
Telefonia stacjonarna i komórkowa2681%2761%3381%(8)-2,9%
Leasing, najem i eksploatacja samochodów1590%1350%2251%2418,1%
Usługi transportowe910%810%1000%1012,3%
Promocja, edukacja i rozwój rynku3 80410%4 38116%4 29816%(577)-13,2%
Wspieranie płynności rynku5211%5642%9203%(43)-7,7%
Doradztwo (w tym: usługi audytorskie, obsługa
prawna, doradztwo biznesowe)
2 9188%2 3018%2 63310%61726,8%
Serwisy informacyjne2 2126%1 3485%1 1324%86464,1%
Szkolenia6212%5402%8233%8115,0%
Opłaty pocztowe400%440%400%(5)-9,1%
Opłaty bankowe420%480%520%(6)-12,5%
Tłumaczenia3181%1771%1851%14179,7%
Pozostałe5672%5242%7033%438,2%
Razem37 783100%28 055100%27 646100%9 72834,7%

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Pozostałe 567 2% 524 2% 703 3%   43 8,2%
Razem 37 783 100% 28 055 100% 27 646 100%   9 728 34,7%

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Wzrost kosztów usług obcych o 9,7 mln zł w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego jest wynikiem wzrostu przede wszystkim kosztów Modyfikacja oprogramowania o 7,7 mln zł, które w 2017 roku wyniosły 9,5 mln zł. Ponadto wzrost wykazały następujące pozycje:

 • serwisy informacyjne – wzrost o 0,9 mln zł,
 • utrzymanie infrastruktury IT – wzrost o 0,7 mln zł,
 • doradztwo – wzrost o 0,6 mln zł,
 • koszty ochrony – wzrost o 0,4 mln zł,
 • tłumaczenia – wzrost o 0,1 mln zł.

Wzrost kosztów Modyfikacja oprogramowania o 7,7 mln zł wynika z poniesienia w 2017 roku kosztów modyfikacji systemu giełdowego UTP przystosowujących system do wymagań MIFID2. Koszty te w 2017 roku wyniosły 9,3 mln zł, a całkowite koszty Modyfikacji oprogramowania w 2017 roku wyniosły 9,5 mln zł

Wyższe koszty Utrzymania infrastruktury IT w GPW wynikają w głównej mierze z wyższych kosztów licencji i opłat serwisowych, w tym koszty z tytułu przystosowań do wymogów MIFID2, które wyniosły 0,6 mln zł.

Koszty Doradztwa w 2017 roku wyniosły 2,9 mln zł wobec 2,3 mln zł poniesionych w 2016 roku, co oznacza wzrost o 26,8%. Na koszty Doradztwa złożyły się koszty:

 • doradztwo prawne – 553,8 tys. zł,
 • doradztwo podatkowe – 383,3 tys. zł,
 • doradztwo pozostałe – 1.580,3 tys. zł,
 • audyty podatkowo – księgowe – 400,3 tys. zł.

Doradztwo pozostałe w kwocie 1,5 mln zł to w głównej mierze doradztwo biznesowo – zarządcze i utrzymanie przedstawicielstwa w Londynie.

W 2017 roku największy spadek wykazały koszty Promocji, edukacji i rozwoju rynku, które wyniosły 3,8 mln zł wobec 4,4 mln zł poniesionych w 2016 rok. Na koszty Promocji, edukacji i rozwoju rynku złożyły się koszty:

 • Sponsoringu finansowego i rzeczowego – w kwocie 284,2 tys. zł,
 • Promocji i rozwoju biznesu – 639,9 tys. zł,
 • Partnerstwa w konferencjach – 1.140,7 tys. zł,
 • Usług gastronomicznych – 354,6 tys. zł,
 • Monitoringu mediów – 46,0 tys. zł,
 • Usług public relations – 644,1 tys. zł,
 • Reklamy w radio, TV i w prasie – 539,3 tys. zł,
 • Organizacji konferencji i szkoleń – 155,3 tys. zł.

Inne koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne w 2017 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 5,8 % tj. 0,2 mln zł. Koszty te wyniosły 3,96 mln zł, w tym koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 2,4 mln zł, składki członkowskie na organizacje branżowe 0,4 mln zł, ubezpieczenia majątkowe 0,23 mln zł, odpis z tytułu prawa wieczystego użytkowania 0,1 mln zł, podróże służbowe 0,6 mln zł, uczestnictwo w konferencjach 0,14 mln zł oraz pozostałe koszty 18 tys. zł.

Pozostałe przychody i koszty

Pozostałe przychody GPW S.A. w 2017 r. wyniosły 0,94 mln zł w porównaniu do 0,68 mln zł uzyskane w 2016 r. Na pozostałe przychody w 2017 roku w głównej mierze składają się zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 0,26 mln zł, usługi medyczne refakturowane pracownikom 0,27 mln zł, roczna korekta naliczonego VAT 0,11 mln zł oraz pozostałe przychody w wysokości 0,29 mln zł, które w głównej mierze stanowią przychody z refaktur.

Pozostałe koszty GPW S.A. w 2017 r. wzrosły do 4,8 mln zł w porównaniu do 4,3 mln zł w 2016 r. w głównej mierze w wyniku wyższych przekazanych darowizn.

W 2017 roku GPW przekazała darowizny na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w wysokości 3 mln zł, na rzecz Archidiecezji Warszawskiej 140 tys. zł, na rzecz Fundacji GPW 414 tys. zł oraz na rzecz Fundacji Wolność i Demokracja 25 tys. zł.

W 2016 r. GPW przekazała darowiznę w wysokości 3,0 mln zł na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej, a także 34,4 tys. zł dla Fundacji im. Lesława Pagi, 28,5 tys. zł dla Stowarzyszenia Polsko Chińskie Forum Współpracy, 27,5 tys. zł dla Fundacji GPW oraz po 10 tys. zł dla Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Caritas Diecezji Łowickiej.

Ponadto na pozostałe koszty w głównej mierze składają się odpisy aktualizujące należności (0,5 mln zł) oraz refakturowane koszty ze spółek zależnych z tytułu modernizacji i przebudowy pomieszczeń biurowych, usługi doradcze z tytułu realizacji zadań dla projektu WIBOR.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe Spółki w 2017 r. wyniosły 5,0 mln zł, w porównaniu do 66,4 mln zł w 2016 r. Na przychody z działalności finansowej składają się głównie otrzymane od spółek zależnych i stowarzyszonych dywidendy, odsetki z tytułu lokat bankowych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych.

Wartość przychodów z tytułu otrzymanych dywidend w 2017 roku wyniosła 1,3 mln zł, gdy w 2016 roku była to kwota 61,6 mln zł. Różnica ta wynika z faktu niewypłacenia w 2017 roku dywidendy za 2016 rok przez spółkę zależną TGE. Spółka zależna nie wypłaciła dywidendy z uwagi na konieczność spłacenia kredytu bankowego zaciągniętego w I kwartale 2017 roku w celu spłacenia zobowiązań z tytułu zaległego podatku VAT.

Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych osiągnęły poziom 3,6 mln zł w 2017 r. w stosunku do 4,1 mln zł w 2016 r. Ponadto Spółka uzyskała przychody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 152 tys. zł.

Łączne koszty finansowe Spółki w 2017 roku wyniosły 8,9 mln zł, natomiast w 2016 r. wyniosły 8,1 mln zł. Wyższe koszty w 2017 r. wynikają z wystąpienia ujemnego salda różnic kursowych, które w 2017 roku wyniosło 1,2 mln zł; natomiast w 2016 roku saldo różnic kursowych było dodatnie i było ujęte w przychodach finansowych.

Głównym kosztem finansowym dla Spółki jest obsługa zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. Koszty odsetkowe obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji w 2017 roku ukształtowały się na nieco niższym poziomie do roku 2016 i wyniosły 7,6 mln zł wobec 8,0 mln zł w poprzednim roku. Koszty te w 2017 roku wynikały z oprocentowania obligacji serii D i E na poziomie 2,76%, które utrzymało się na tym samym poziomie przez cały rok pomimo zmiennej stopy oprocentowania tych obligacji oraz oprocentowania obligacji serii C w wysokości 3,19%. W 2016 roku koszty odsetkowe wynikały z oprocentowania obligacji serii A i B na poziomie 2,94% w I połowie 2016 r. i 2,96 % w II połowie 2016 r. oraz oprocentowania obligacji serii C w wysokości 3,19%.

Szczegóły dotyczące obligacji wyemitowanych przez GPW podano w pkt. V.2.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy Spółki wyniósł 16,8 mln zł w 2017 r. oraz 13,9 mln zł w 2016 r. Efektywna stawka podatkowa w analizowanych okresach wyniosła odpowiednio 19,6% i 10,7% wobec 19-procentowej stawki podatku dochodowego w Polsce. Różnica pomiędzy efektywną stawką podatkową a stawką podatku dochodowego wynika głównie z ujęcia w zysku przed opodatkowaniem nieopodatkowanych dywidend od spółek zależnych i stowarzyszonych. Spółka korzysta ze zwolnienia w opodatkowaniu dywidend z tych spółek wynikającego z utrzymywania udziałów w tych spółkach przekraczających 10% przez okres dłuższy niż dwa lata.

W 2017 roku GPW nie otrzymała dywidendy od spółki zależnej TGE, stąd też efektywna stawka podatkowa za ten okres jest zbliżona do ustawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.