Struktura aktywów i pasywów Spółki

Suma bilansowa Spółki wyniosła 738,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 r. i była o 3,5% (26,4 mln zł) niższa w porównaniu do 764,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktywa


Aktywa trwałe Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnęły poziom 462,8 mln zł w porównaniu do 472,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio 63% oraz 62% aktywów ogółem. Spadek poziomu aktywów trwałych to efekt zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wyniku ich amortyzacji.

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 275,5 mln zł w porównaniu do 291,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio: 37% oraz 38% aktywów ogółem. Na zmianę poziomu aktywów obrotowych w ostatnim roku wpłynął spadek poziomu środków pieniężnych wypracowanych w ramach działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Zwiększeniu uległy natomiast należności handlowe i pozostałe należności.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na koniec lat 2015 - 2017 (aktywa)

 Stan na dzień
tys. zł31 grudnia 2017%31 grudnia 2016%31 grudnia 2015%
Aktywa trwałe462 76063%472 94262%472 25364%
Rzeczowe aktywa trwałe96 26913%101 03413%94 77313%
Wartości niematerialne68 9639%75 91810%81 60111%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych36 9595%36 9595%36 9595%
Inwestycje w jednostkach zależnych254 98535%254 98533%254 98535%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży2710%2880%2820%
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe5 3131%3 7580%3 6530%
Aktywa obrotowe275 53537%291 78838%261 77036%
Zapasy560%580%1190%
Należności handlowe oraz pozostałe należności26 2724%23 9413%26 0914%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty249 20734%267 78935%235 56032%
Aktywa razem738 295100%764 730100%734 023100%

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

W 2017 roku należności handlowe i pozostałe należności wyniosły 26,3 mln zł wobec 23,9 mln zł w 2016 roku. Na wzrost należności handlowych i pozostałych należności w głównej mierze wpływ miało zwiększenie należności handlowych o 1,0 mln zł, wystąpienie należności od spółek zależnych z tytułu rozliczenia podatku dochodowego w ramach PGK 0,9 mln zł, zwiększenie rozliczeń międzyokresowych czynnych o 0,4 mln zł.

Pasywa


Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. wyniósł odpowiednio 450,9 mln zł oraz 472,1 mln zł i stanowiły 61% i 62% pasywów Spółki ogółem.

Zobowiązania długoterminowe Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. wyniosły odpowiednio 253,7 mln zł oraz 136,8 mln zł i stanowiły 34% i 18% pasywów ogółem. Znaczna zmiana poziomu zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2017 roku wobec stanu na koniec poprzedniego roku wynika z emisji (ujęcia w księgach) w styczniu 2017 roku obligacji serii D i E z terminem wykupu do roku 2022. Na koniec grudnia 2016 roku spadek zobowiązań długoterminowych nastąpił w wyniku przekwalifikowania części zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii A i B w zobowiązania krótkoterminowe, których termin wykupu przypadał na 2 stycznia 2017 roku.

Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r. wyniosły odpowiednio 33,7 mln zł oraz 155,8 mln zł i stanowiły odpowiednio 5% oraz 20% pasywów ogółem. Spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika z wykupu obligacji serii A i B w styczniu 2017 roku oraz ze spadku zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Spadek zobowiązań z tytułu podatku dochodowego na koniec 2017 roku w stosunku do zobowiązań z tego tytułu na koniec 2016 roku związany jest ze zmianą w 2017 roku sposobu rozliczania się z obowiązku podatkowego polegającego na utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW wraz ze spółkami zależnymi i kwartalnym rozliczaniu się z bieżących zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego na 31 grudnia 2017 roku to zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku pozostającego do zapłaty po IV kwartale 2016 roku. W 2016 roku GPW rozliczała się z tytułu obowiązku podatkowego uproszczoną metodą wnoszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, tzn. w wysokości 1/12 podatku należnego za 2014 r. Dlatego też zobowiązanie z tytułu podatku na koniec 2016 roku pozostawało wyższe.

Na 31 grudnia 2017 roku niższą wartość wykazały również pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, co wynika z niższych zobowiązań z tytułu zakupów inwestycyjnych oraz rozliczenia międzyokresowe co z kolei wynika z faktu, że od 2017 roku rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w zobowiązaniach handlowych.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na koniec lat 2015 - 2017 (pasywa)

 Stan na dzień
tys. zł31 grudnia 2017%31 grudnia 2016%31 grudnia 2015%
Kapitał własny450 88761%472 10262%454 88162%
Kapitał podstawowy63 8659%63 8658%63 8659%
Pozostałe kapitały(125)0%(114)0%(304)0%
Zyski zatrzymane387 14752%408 35153%391 32053%
Zobowiązania długoterminowe253 74434%136 79418%258 24235%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji243 57333%123 45916%243 80033%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych8830%1 4350%2 3820%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 0641%9 6761%12 0602%
Pozostałe zobowiązania długoterminowe2 2240%2 224---
Zobowiązania krótkoterminowe33 6645%155 83420%20 9003%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji1 9380%122 88216%6820%
Zobowiązania handlowe *11 9542%4 2971%6 5991%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych8 4811%6 4901%7 0231%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych5 6851%14 4452%1 9760%
Rozliczenia międzyokresowe *210%1 7120%1 7760%
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia2110%3170%-0%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe5 3741%5 6911%2 8440%
Kapitał własny i zobowiązania razem738 295100%764 730100%734 023100%

*Od 2017 roku rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w zobowiązaniach handlowych

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

  

Płynność, zarządzanie zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym spółki

Działalność Spółki oraz Grupy wiąże się z trzema rodzajami ryzyka finansowego: z ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz ryzykiem utraty płynności. Szczegóły w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym.

W 2017 r. ryzyko utraty płynności przez Spółkę, rozumiane jako brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań, było znikome ze względu na posiadane istotne zasoby aktywów finansowych i uzyskiwanie dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które przekraczały wartość zobowiązań. Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł do poziomu 8,2 po spadku w 2016 roku do poziomu 1,9. Spadek wskaźnika płynności w 2016 roku wynikał głównie z faktu zmniejszenia się okresu do wykupu obligacji serii A i B poniżej 1 roku i przekwalifikowania zadłużenia wynikającego z tych obligacji do kategorii zobowiązań krótkoterminowych. Obligacje serii A i B zostały wykupione w styczniu 2017 roku, a środki na ich spłatę pochodziły z wyemitowanych obligacji serii D i E. Termin zapadalności nowych emisji to 2022 rok.

GPW zarządza płynnością finansową zgodnie z przyjętymi przez Zarząd „Zasadami lokowania środków płynnych”. Zgodnie z tym dokumentem, procesy inwestowania wolnych środków uzależnione są od terminów wymagalności zobowiązań, tak by ograniczać ryzyko utraty płynności jednostki dominującej i jednocześnie maksymalizować jej przychody z działalności finansowej. W praktyce oznacza to, że środki płynne Spółki w 2017 roku lokowane były w lokaty bankowe, a przeciętne duration portfela aktywów finansowych wynosiło w 2017 roku ok. 68 dni, natomiast w 2016 roku ok. 66 dni.

W ocenie Zarządu proces zarządzania zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym w Spółce jest efektywny i gwarantuje możliwość terminowej realizacji zobowiązań.

Nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z możliwością utraty płynności przez Spółkę.

Ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych zostały opisane w nocie 3 Zarzadzanie ryzykiem finansowym do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

Przepływy pieniężne

W 2017 r. Spółka uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 84,0 mln zł, co stanowi nieco niższy poziom w stosunku do dodatnich przepływów w wysokości 87,2 mln zł wygenerowanych w 2016 r.

Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2017 r. osiągnęły ujemną wartość równą 4,6 mln zł, wobec dodatnich przepływów w 2016 roku (49,8 mln zł). Ujemne przepływy inwestycyjne w 2017 roku związane były z nakładami inwestycyjnymi w wysokości 10,4 mln zł przewyższającymi kwotę uzyskanych odsetek i dywidendy od Spółki BondSpot. Dodatnie przepływy w 2016 roku w wysokości 49,8 mln zł wynikały przede wszystkim z uzyskania dywidend w wysokości 61,6 mln zł oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych w kwocie 16,0 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2017 roku były ujemne w wysokości 98,4 mln zł, co wynikało głównie z wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 90,2 mln zł oraz ze spłaty odsetek od wyemitowanych przez Spółkę obligacji. W 2016 r. przepływy z działalności finansowej również miały wartość ujemną i były głównie kształtowane przez wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy GPW o wartości 99,0 mln zł oraz spłatę odsetek w kwocie 5,8 mln zł z tytułu emisji obligacji.

Jednostkowe przepływy pieniężne GPW S.A.

 Przepływy za okres 12 miesięcyzakończony 31 grudnia
tys. zł201720162015
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej84 01487 20584 609
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(4 632)49 84249 809
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(98 387)(104 808)(106 944)
Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych netto(19 005)32 23927 473
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach423(10)51
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu267 789235 560208 035
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu249 207267 789235 560

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Spółki w 2017 r. wyniosły łącznie 10,4 mln zł, z czego 6,4 mln zł stanowiły nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, a 4,0 mln zł na wartości niematerialne. W 2016 r. nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły łącznie 16,0 mln zł, z czego 13,1 mln zł stanowiły nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, a 2,8 mln zł na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w 2017 r. dotyczyły utrzymania infrastruktury IT, w tym zakup urządzeń sieciowych i sprzętu informatycznego w tym serwerów oraz nabycia licencji. Część z poniesionych nakładów to nakłady przygotowujące GPW do spełnienia wymogów MIFID2.

Wydatki inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w 2016 r. dotyczyły w szczególności utrzymania infrastruktury IT oraz sprzętu informatycznego dotyczącego systemu transakcyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 77,0 tys. zł i dotyczyła głównie przebudowy pomieszczeń w budynku GPW.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 1 203 tys. zł i dotyczyła głównie licencji Microsoft i systemu nadzoru obrotu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 811 tys. zł i dotyczyła przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku GPW.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 527 tys. zł i dotyczyła usługi wdrożenia systemu finansowo – księgowego – moduł controllingowy oraz wdrożenia systemu obiegu dokumentów.