Działalność międzynarodowa Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dąży do wzmacniania swojej pozycji jako lidera w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez rozbudowywanie bazy klientów zagranicznych. Do tego grona należą emitenci, pośrednicy, inwestorzy, a także dystrybutorzy danych. GPW inicjuje również działania, które promują polski rynek kapitałowy i polskie spółki wśród inwestorów zagranicznych.

Jednym z celów Grupy GPW jest wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów z całego świata. Konsekwentnie dostosowujemy naszą ofertę i infrastrukturę do ich potrzeb.

W 2017 r. kontynuowane były działania nakierowane na rozwój programów wspierania płynności (HVP i HVF), w ramach których największe wolumeny obrotu są generowane przez zdalnych członków giełdy. GPW kontynuowała także działania mające na celu promocję polskiego rynku i spółek notowanych na GPW na arenie międzynarodowej poprzez wydarzenia inwestorskie organizowane przez GPW we współpracy z domami maklerskimi i bankami inwestycyjnymi na całym świecie. GPW brała także udział w licznych konferencjach międzynarodowych i spotkaniach bezpośrednich z inwestorami. W ramach zainicjowanego w 2015 r. cyklu konferencji inwestorskich Polish Capital Market Days w 2017 r. odbyło się siedem konferencji: w Londynie, Sztokholmie, Warszawie, Paryżu, Frankfurcie, Stegersbach i Pradze. 2017 r. to także czas rozwoju rynku towarowego, jego udziału i znaczenia w procesach integracji europejskich rynków energii.

Przedstawicielstwa GPW za granicą

Przedstawiciel w Londynie został zatrudniony w czerwcu 2013 r. Jego zasadniczym celem jest wspieranie działań akwizycyjnych GPW na tamtejszym rynku. W 2017 r. działalność przedstawiciela koncentrowała się na wparciu w zakresie utrzymywania relacji z szeroko rozumianymi partnerami biznesowymi GPW, w szczególności członkami giełdy, inwestorami oraz firmami dostarczającymi usługi  technologiczne dla GPW i jej klientów.

Przedstawicielstwo w Londynie nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwo, we wszystkich swoich czynnościach, działa w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym z pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Spółki.

Rozwój sieci zagranicznych firm inwestycyjnych – klientów giełdy

W 2017 r. GPW kontynuowała swoją aktywność w obszarze działań akwizycyjnych adresowanych do szeroko rozumianych partnerów biznesowych GPW obejmujących w szczególności obecnych i potencjalnych członków giełdy, inwestorów, a także firmy dostarczające usługi technologiczne.

Jednym z głównych działań rozwojowych Spółki jest poprawa płynności na rynkach prowadzonych przez GPW. Projekty prowadzone na arenie międzynarodowej koncentrują się wokół partnerów i rozwiązań umożliwiających realizację tego założenia.

W czerwcu 2017 r. działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczął Interactive Brokers, jeden z największych brokerów typu „online discount” na świecie. Jest to pierwszy zdalny członek giełdy obsługujący inwestorów indywidulanych. Również w czerwcu kolejnym zdalnym członkiem giełdy został Deutsche Bank AG. W październiku 2017 r. Polski Dom Maklerski został dopuszczony do działalności jako członek giełdy. Od czerwca Societe Generale rozszerzył swoją działalność na GPW o instrumenty pochodne na rachunek klienta. Na koniec roku Giełda miała łącznie 53 członków – 28 lokalnych i 25 zdalnych. Zakres udziału zdalnych członków Giełdy w obrotach odnotował niewielki wzrost. W 2017 r. udział zdalnych członków w sesyjnych obrotach akcjami wyniósł 31,7% w porównaniu do ok. 31,1% rok wcześniej.

Udział lokalnych i zdalnych członków GPW w obrotach akcjami na Głównym Rynku

 201720162015201420132012
Lokalni68,3%68,9%74,9%78,3%77,8%89,0%
Zdalni31,7%31,1%25,1%21,7%22,2%11,0%

Pozyskiwanie zagranicznych emitentów

GPW dąży do wzmacniania pozycji regionalnego centrum finansowego tak, aby dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej to właśnie parkiet warszawski był rynkiem pierwszego wyboru. GPW prowadzi wiele inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców z tego regionu w zakresie promocji polskiego rynku kapitałowego.

W 2017 r. GPW zorganizowała oraz przeprowadziła 6 spotkań szkoleniowych dla przedsiębiorstw Białoruskich w Mińsku, na których przedstawione zostały szczegóły związane z pozyskaniem kapitału na rynkach GPW. Warsztaty te były następstwem zainicjowanego pod koniec 2016 r. utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO, które ma na celu ułatwianie białoruskim przedsiębiorstwom dostępu do nowoczesnych źródeł finansowania, z wykorzystaniem polskiego rynku kapitałowego.

Na koniec 2017 r. na GPW było notowanych 56 spółek zagranicznych, w tym na Głównym Rynku 49 zagraniczne spółki, a na NewConnect – 7 spółek o łącznej kapitalizacji 752,2 mld zł, wobec 558,9 mld w roku poprzednim. Spółki zagraniczne notowane w Warszawie na dzień 31 grudnia 2017 r. wywodzą się z 19 krajów, spośród których najliczniej reprezentowane są Holandia (9 emitentów) Luksemburg (7 emitentów) oraz Niemcy (5 emitentów). 27 spółek notowanych jest w dual listingu, a dla 23 GPW jest jedynym rynkiem notowania.

Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na rynkach GPW

W badaniach przeprowadzonych przez GPW, w 2017 r. inwestorzy zagraniczni mieli 53% udziału w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW, czyli tyle samo co rok wcześniej.

Udział inwestorów w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW (%)Aktywność inwestorów zagranicznych na rynku kontraktów terminowych w 2017 r. wzrosła o 1 p.p. do poziomu 19% wobec 18% w 2016 r.

Udział inwestorów w obrotach na rynku kontraktów terminowych (%)Działalność TGE na arenie międzynarodowej w 2017 r.

Przystępując do projektów europejskiego rynku energii, TGE podpisała: wielostronne umowy o współpracy (PCR, INC, CORE/CEE), umowy operacyjne (MRC), lub deklaracje przystąpienia (XBID AS). Niezależnie od formy prawnej, TGE zaakceptowała reguły współzarządzania tymi projektami, zasady współfinansowania, procedury operacyjne i formuły bieżącej wzajemnej wymiany informacji. Każdy z projektów posiada wewnętrzną strukturę decyzyjną, którą zarządza standardowo Komitet Sterujący. Sprawy operacyjne prowadzone są przez Komitet Operacyjny, a grupy robocze odpowiadają za sprawy prawne i techniczne, w tym projektowanie, testy, procedury oraz zagadnienia finansowe. Kontakty pomiędzy członkami grup roboczych odbywają się najczęściej w formie telekonferencji, natomiast Komitet Sterujący zbiera się okresowo w uprzednio ustalonym miejscu. Każdy z projektów posiada stosowny dokument np. „governance procedures” lub „rules of internal order”, który określa np. formę i terminy/częstotliwość spotkań, sposób prowadzenia dokumentacji i inne zasady organizacji.

Rok 2017 r. to okres intensywnej pracy reprezentantów TGE w bieżących pracach zespołów roboczych, w następujących projektach międzynarodowych: Price Coupling of Regions - PCR, Multi Regional Coupling - MRC, Interim NEMO Committee - INC, CORE/CEE, Cross-Border Intra-Day – XBID/ XBID Accession Stream. Niestety braki kadrowe, w szczególności w zakresie obszarów operacji giełdowych, IT i prawa uniemożliwiły pełne obsadzenie grup roboczych. Zgodnie z przyjętymi zasadami i wzajemnymi zobowiązaniami, każda firma – uczestnik projektu/rynku posiada reprezentację w każdym zespole merytorycznym, aby na bieżąco dbać o swe interesy. Jakkolwiek wszystkie spotkania są protokołowane i można zawsze zgłosić w odpowiednim trybie swoje uwagi i zastrzeżenia, to jednak udział w spotkaniu jest najbardziej produktywny.

W I oraz II kwartale 2017 r. TGE wraz z partnerami w Projekcie PCR prowadziła testy nowych wersji oprogramowania, z wykorzystaniem sprzętu zakupionego i uruchomionego w TGE wg. podwyższonych standardów technicznych algorytmu PCR EUPHEMIA. Uruchomione zostało dodatkowe łącze w standardzie MPLS, dla zapewnienia redundancji podwyższającej pewność działania TGE we współpracy z pozostałymi giełdami, pełniącymi funkcje operatorów/ koordynatorów na rynku MRC.

W maju 2017 r. do eksploatacji wprowadzony został giełdowy system transakcyjny X-Stream Trading, który działa na rynkach RTT i RPM. Natomiast na rynku dnia następnego wykorzystywany był ciągle system CONDICO w obydwu sesjach transakcyjnych. Następnie, w połowie listopada 2017 r. uruchomiony został nowy system NASDAQ - SAPRI, który od tego czasu wraz z X-Stream Trading obsługuje RDN (X-Stream Trading w sesji porannej, a Sapri w sesji południowej), w oparciu o nowe umowy operacyjne rynku transgranicznego na połączeniach ze Szwecją i Litwą z udziałem firm NORD POOL, PSE, SvK i LITGRID.

W dniu 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła działanie produkcyjne na europejskim rynku dnia następnego w modelu PCR. Dzień 16 listopada był pierwszym dniem dostaw energii w nowych uwarunkowaniach technicznych. Te działania zakończyły proces określany jako „TGE PCR go-live”, czyli bezpośrednie wejście TGE na rynek MRC, w roli giełdy operatora/koordynatora. Zatem, od dnia 15 listopada 2017 TGE posiada uprawnienia aktywnego brokera rynku, działającego w gronie 5 giełd: TGE, EPEX SPOT, OMIE, GME, NORD POOL. Dzięki temu, TGE uzyskała możliwość podjęcia działalności NEMO na rynkach, na których nie obowiązuje monopol usług NEMO, po uruchomieniu funkcjonalności multi-NEMO.

Od początku 2017 r. TGE, wspólnie z interesariuszami rynku dnia bieżącego na połączeniach Polski ze Szwecją i Litwą: PSE, SvK, LITGRID, EPEX SPOT i NORD POOL, prowadziła rozmowy w zakresie współpracy i możliwej umowy dotyczącej projektu budowy lokalnego rynku dnia bieżącego (Local Implementation Project - LIP), który ma docelowo zapewnić dołączenie się do projektu XBID na rynku dnia bieżącego.

W dniu 5 czerwca 2017 r. Prezes URE zatwierdził dla polskiego rynku energii dokument przygotowany przez PSE pt. „Warunki dotyczące alokacji między-obszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce”. Dokument w wersji angielskiej Multi-NEMO Arrangements (MNA) jest autorstwa PSE i precyzuje założenia modelu. W efekcie TGE podjęła wraz z EPEX SPOT i NORD POOL rozmowy z PSE w zakresie przygotowania stosownych umów operacyjnych, nowej wersji instrukcji IRiESP i innych regulacji, pozwalających na bezpieczne prowadzenie rynku dnia następnego w modelu multi-NEMO. Przewiduje się, że dwaj nowi NEMO podejmą działania konkurencyjne wobec TGE na polskim rynku spot energii elektrycznej w październiku 2018 r.

W grudniu 2017 r. Komitet INC przedstawił projekty umów dla rynku dnia następnego: ANDOA (umowa o współpracy operatorów NEMO) i DAOA (umowa operacyjna NEMO - OSP), oraz dla rynku dnia bieżącego: ANIDOA (umowa o współpracy operatorów NEMO) i IDOA (umowa operacyjna NEMO - OSP), oraz umowę ANCA (All NEMO Co-operation Agreement) pomiędzy NEMO, która będzie obowiązkową dla wszystkich giełd, umową ramową rynku europejskiego i zastąpi dotychczasową umowę o współpracy w Projekcie PCR.

Projekt Price Coupling of Regions – PCR (rynek dnia następnego)

Projekt PCR to umowa współwłaścicieli algorytmu łączenia rynków. PCR jest zdecentralizowanym modelem, który w ramach jednego mechanizmu aukcyjnego łączy strefy cenowe zarządzane przez indywidualnie działające na poszczególnych obszarach giełdy energii. Jest to modelowe rozwiązanie zapewniające cenowe połączenia giełdowych rynków dnia następnego na wszystkich granicach państw UE. Projekt standaryzuje rozwiązania informatyczne poprzez rozwijanie wspólnego algorytmu transakcyjnego – EUPHEMIA oraz systemu łączności i wymiany danych - PCR Matcher & Broker (PMB), stosowanych do obliczania cen energii elektrycznej i alokacji zdolności przesyłowych w Europie.

Towarowa Giełda Energii S.A. jest pełnoprawnym członkiem projektu PCR od IV kwartału 2015 roku. W grudniu 2016 r. TGE uzyskała wszystkie niezbędne certyfikaty akceptacyjne dla statusu giełdy operatora i koordynatora w modelu PCR. TGE jest współwłaścicielem rozwiązań informatycznych, wraz z giełdami NORD POOL, EPEX SPOT, GME, OMIE, OTE i OPCOM. TGE ma zapewnione uprawnienia do aktywnego uczestnictwa w projektach rynków regionalnych oraz implementacji unijnych mechanizmów rynku energii elektrycznej

Rynek Multi-Regional Coupling – MRC (rynek dnia następnego)

Rynek Multi-Regional Coupling został utworzony po integracji rynków regionalnych w latach 2014/2015 i jest sukcesywnie rozszerzany. To paneuropejski projekt operacyjnej integracji rynku dnia następnego energii elektrycznej, największy i najbardziej płynny rynek w Europie obejmujący swym zasięgiem ok. 90% europejskiego zapotrzebowania na energię. Po podpisaniu umowy przystąpienia w lipcu 2015 r., TGE posiada status pełnoprawnego członka rynku MRC. Od 15 listopada 2017 r. TGE jest aktywnym operatorem tego rynku. Polska uczestniczy w rynku MRC za pośrednictwem kabla Swe-Pol Link i połączenia Lit-Pol Link. Zaangażowanie TGE w tym przedsięwzięciu jest bieżącą działalność operacyjną.

Projekt CORE Day Ahead Flow Based Market Coupling (poprzednio Projekt CEE FB MC) (rynek dnia następnego)

Projekt przewiduje zaprojektowanie przez operatorów systemów przesyłowych algorytmów obliczania dostępnych zdolności przesyłowych na połączeniach pomiędzy poszczególnymi rynkami krajowymi regionu. Projekt obejmuje rynek Europy Centralno-Wschodniej i zapewni integrację rynków krajowych w tym regionie - CORE z rynkiem MRC. Zostaną zaprojektowane algorytmy obliczania przez operatorów zdolności przesyłu energii przez granice w metodologii flow based allocation. Implementacja powinna umożliwić otwarcie polskich granic: zachodniej i południowej dla giełdowego rynku transgranicznego w II połowie 2019 r.

Projekty XBID, XBID AS i XBID LIP (rynek dnia bieżącego)

Uruchomienie rynku europejskiego energii elektrycznej dla dnia bieżącego XBID przewidywane jest w II kw. 2018 r. TGE uczestniczy obecnie w pracach grupy firm przygotowujących się do przyłączenia do tego projektu - XBID Accession Stream, posiadając jednocześnie status obserwatora w projekcie XBID.

Ostateczna decyzja o formie i terminie przystąpienia TGE do XBID zostanie podjęta po konsultacjach z URE i PSE. Dodatkowo prowadzona jest lokalna współpraca z giełdami NORD POOL i EPEX SPOT oraz operatorami PSE, SvK i LITGRID na granicy z Litwą i Szwecją w zakresie uruchomienia trans-granicznego rynku dnia bieżącego, poprzez powołanie tzw. Local Implementation Project, co zapewni techniczne możliwości przyłączenia się TGE do rynku XBID w 2019 r.

W IV kw. 2017 r. PSE poinformowała, że analizuje możliwość uruchomienia dodatkowych aukcji na rynku dnia bieżącego, w oparciu o model zaproponowany przez NORD POOL. To rozwiązanie wymagać będzie zastosowania algorytmu EUPHEMIA i oprogramowania SAPRI, a być może także X-Stream. Prace koncepcyjne będą podjęte w 2018.r.

Projekt MNA – Multi-NEMO Arrangements (polski rynek dnia następnego)

W IV kwartale 2017 r. odbyły się spotkania interesariuszy tj. PSE, TGE, EPEX SPOT i NORD POOL dla prowadzenia uzgodnień i prac projektowych. PSE koordynuje prace projektowe, w oparciu o zapisy dokumentu MNA.

INC – Interim NEMO Committee, działania koordynacyjne i projektowe (rynki dnia bieżącego i następnego)

W marcu 2016 r. weszła w życie umowa o współpracy operatorów NEMO, Interim NEMO Co-operation Agreement - INCA, podpisana przez wszystkich NEMO, tj. europejskie giełdy energii prowadzące rynki spot energii elektrycznej, w tym TGE. Powołany został Przejściowy Komitet NEMO (Interim NEMO Committee - INC). Rozporządzenie CACM zobowiązało wszystkich NEMO do przygotowania i złożenia do akceptacji regulatorów szeregu dokumentów wg. określonego harmonogramu. Pierwszym i podstawowym dokumentem był tzw. MCO Plan, opisujący działanie jednolitego rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego energii elektrycznej, który został złożony w kwietniu 2016 r., a zaakceptowany przez regulatorów, w tym URE, w czerwcu 2017 r.

Członkostwo Grupy GPW w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych

FESE

Od 1992 r. GPW prowadzi stałą współpracę z Federacją Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). W 1999 r. uzyskała status członka stowarzyszonego FESE, a od czerwca 2004 r. jest pełnoprawnym członkiem tej organizacji. FESE reprezentuje 35 giełd organizujących obrót akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi oraz towarami i zrzesza 18 pełnoprawnych członków z 27 krajów oraz jedną giełdę stowarzyszoną i jednego członka o statusie obserwatora spoza Europy.

Unia Rynków Kapitałowych

W 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaangażowała się w konsultacje projektu „Unia Rynków Kapitałowych” - koncepcję stworzenia jednolitego rynku kapitałowego w 28 krajach członkowskich UE. GPW pozytywnie odniosła się do opisanej w tzw. Green Paper koncepcji zwiększenia znaczenia rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki Unii Europejskiej, zwłaszcza małych i średnich firm. W opinii GPW należy skoncentrować się przede wszystkim na inicjatywach ułatwiających dostęp do rynku, podnoszących poziom jego transparentności oraz zachęcających do średnio- i długoterminowego inwestowania. Przy dopracowywaniu koncepcji jednolitego rynku kapitałowego należy jednak pamiętać o znaczeniu regionalnych rynków kapitałowych dla gospodarek poszczególnych państw.

Sustainable Stock Exchanges (SSE)

GPW jest członkiem inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE), do której przystąpiła w grudniu 2013 r. SSE zrzesza giełdy z całego świata i ma na celu wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w ramach macierzystych rynków. Inicjatywa SSE została założona w 2009 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami w zakresie rozwoju i promocji obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego inwestowania wśród inwestorów, spółek notowanych, instytucji nadzorujących i tworzących infrastrukturę rynków kapitałowych. GPW była dziewiątą giełdą, która zadeklarowała przystąpienie do SSE i jednocześnie pierwszą z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2017 r. SSE zrzeszała 68 giełd.

FIX Trading Community

W 2014 r. GPW uzyskała status członka FIX Trading Community. Jest to branżowa organizacja non-profit, zrzeszająca prawie trzysta firm z branży finansowej: banki, giełdy, brokerów, buy-side, ISV.  Organizacja umożliwia dialog i wymianę informacji dotyczących najlepszych praktyk oraz standardów w zakresie wymiany informacji na rynku finansowym. Flagowym osiągnięciem FIX Trading Community jest stworzenie i rozwój protokołu wymiany informacji FIX – używanego powszechnie przez firmy z branży finansowej.

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Giełd Energii EUROPEX

EUROPEX to organizacja zrzeszająca europejskie towarowe i finansowe giełdy energii, która reprezentuje giełdowe rynki energii elektrycznej, gazu oraz instrumentów pochodnych. TGE jest członkiem EUROPEX od 2005 roku. TGE aktywnie uczestniczy w grupach roboczych: Power Markets, Gas Markets, Environmental Markets, Financial Markets, Integrity & Transparency.

Głównym zadaniem EUROPEX są działania na rzecz zwiększenia konkurencji na rynku europejskim poprzez zapewnienie przejrzystości procedur ustalania cen i wdrożenie jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu, co zapewni wyrównanie cen i przyniesie wymierne korzyści odbiorcom. Stowarzyszenie uczestniczy w procesie tworzenia rozwiązań prorynkowych i prowadzi dialog z władzami Unii Europejskiej oraz innymi europejskimi podmiotami mającymi wpływ na kształt i przyszłość tych rynków.

Association of Power Exchanges (APEx)

APEx to międzynarodowa organizacja zrzeszająca światowe towarowe i finansowe giełdy energii. Łącznie w jej strukturze działa 50 organizacji z całego świata. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania rozwoju rynków energii, a głównym zamierzeniem APEx jest budowa platformy wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy członkami. TGE jest członkiem APEx od 2000 roku.

Association of Futures Markets (AFM)

AFM to organizacja, która zrzesza giełdy rynków towarowo - finansowych. Łącznie w jej strukturze działa 21 członków z całego świata. Siedzibą AFM są Węgry (Budapeszt). Realizując cele statutowe, AFM organizuje raz w roku międzynarodową konferencję AFM Annual Conference, której celem jest budowa platformy wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy giełdami. Głównym celem stowarzyszenia AFM jest promowanie i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie ich rozwoju oraz konkurencyjności na tych rynkach. TGE jest członkiem AFM od 2014 roku.

Współpraca z giełdami europejskimi w ramach grup roboczych inicjatywy PCR

Inicjatywa Price Coupling of Regions (PCR) została powołana, by stworzyć rozwiązanie umożliwiające połączenie rynków dnia następnego dla energii elektrycznej z wykorzystaniem unikalnego algorytmu do kalkulacji cen energii w całej Europie (Euphemia), oraz przy zapewnieniu efektywnej alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia nadrzędnego unijnego celu, polegającego na stworzeniu zharmonizowanego europejskiego rynku energii elektrycznej, co ma w założeniu doprowadzić do poprawy płynności, efektywności i ogólnego dobra społecznego.

Współpraca oraz członkostwo TGE w Polsko – Litewskiej Izbie Handlowej

W 2015 roku TGE została członkiem Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, która angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie. Ważnym elementem działalności Izby jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Izby. Co miesiąc Izba organizuje spotkania klubowe dla członków, których celem jest networking i knowledge sharing.

EACH – Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych

Przedstawiciele IRGiT uczestniczą w spotkaniach plenarnych, telekonferencjach oraz pracach komitetów ds. polityki, ds. ryzyka i ds. prawnych Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH. W ramach tych działań IRGiT bierze czynny udział w konsultacjach projektów regulacji europejskich.