Audytor

auditor1Sposób wyboru firmy audytorskiej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określony jest w wewnętrznym dokumencie „Polityka i procedury wyboru firmy audytorskiej”. Został on przygotowany zgodnie z wymogami:

  • Rozporządzenia 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, oraz
  • Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W ww. dokumencie określony jest maksymalny okres przez jaki ta sama firma audytorska lub inna wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych i wynosi on 5 lat. Po tym okresie ta sama firma audytorska, ani żadna inna wchodząca w skład jej sieci nie może zostać ponownie wybrana do badania sprawozdań finansowych GPW przez okres kolejnych 4 lat.

Wybór firmy audytorskiej należy do kompetencji Rady Giełdy. Procedurę wyboru nowego audytora rozpoczyna uchwała Rady Giełdy w sprawie wyboru firmy audytorskiej, następnie firmy audytorskie są zapraszane do składania ofert na badania. Rada Giełdy wybiera ofertę firmy audytorskiej po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie niezależnego i równego wyboru najlepszej oferty kierując się szeregiem określonych kryteriów (m.in. doświadczeniem i pozycją na rynku usług audytorskich, znajomością zagadnień rynku finansowego, świadczeniem usług audytorskich na rzecz spółek publicznych, ceną za usługę). Organem odpowiedzialnym za przedstawienie rekomendacji firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Radzie Giełdy jest Komitet Audytu. Rada Giełdy, jako organ uprawniony do wyboru audytora podejmuje uchwałę o wyborze firmy audytorskiej. Zarząd Giełdy zawiera umowę z firmą audytorską.

Podmiotem uprawnionym, badającym jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GPW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. jest KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG Audyt”), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546.

Umowa pomiędzy GPW, a KPMG Audyt została zawarta 21 października 2015 r. Zakres umowy obejmuje badanie rocznego i skonsolidowanego sprawozdania za lata obrotowe: 2015, 2016 i 2017 oraz przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały w latach 2016, 2017 i 2018. Na podstawie dotychczasowych ustaleń wynagrodzenie KPMG zwiększy się w następujący sposób:

  • badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. o 60 tys. zł do 140 tys. zł,
  • przeglądy sprawozdań śródrocznych w 2018 r. o 30 tys. zł do 82 tys. zł.

Wzrost poziomu wynagrodzenia związany jest przede wszystkim ze zmianami w przepisach prawnych – wdrożeniem nowych regulacji UE dotyczących jednostek zainteresowania publicznego, zmianami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które po raz pierwszy będą miały zastosowanie do badania sprawozdań finansowych GPW za rok 2017 oraz zmianami w standardach rachunkowości. Zmiany te wpływają na:

  • zwiększenie zakresu raportowania biegłego rewidenta w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych spółek zainteresowania publicznego;
  • dodatkowe obowiązki komunikacyjne biegłego rewidenta z komitetem audytu,
  • zwiększony zakres badania i przeglądów ze względu na zwiększony zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym w obszarach związanych z kluczowymi zagadnieniami badania oraz na dodatkowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dotyczące oczekiwanego wpływu zastosowania nowych standardów rachunkowości po raz pierwszy (MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSSF 16 „Leasing”).

W 2017 r. nie dokonywano wyboru firmy audytorskiej. Wybór nowej firmy audytorskiej Grupy GPW do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 r. i kolejne lata oraz przeglądu sprawozdań kwartalnych za pierwszy kwartał 2019 r. i kolejne okresy zostanie dokonany w 2018 r.

Wynagrodzenia biegłego rewidenta za usługi na rzecz Grupy GPW (kwoty netto w zł)

Usługa201720162015
Badanie:140 00080 00080 000
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia   
weryfikacja poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu GPW   
Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego:   
skonsolidowanego za okres 01.01. – 31.03.15 00015 00019 000
skonsolidowanego za okres 01.01 – 30.09.15 00015 00019 000
jednostkowego i skonsolidowanego za okres 01.01. – 30.06.22 00022 00028 500

W 2017 r. nie przedłożono zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.

W związku z kontrolą i monitorowaniem niezależności firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe emitenta, KPMG złożył pisemne oświadczenie w zakresie:

  • wszelkich relacji (w tym świadczenia usług niebędących czynnościami rewizji finansowej), które ciążą na niezależności badania,
  • Zagrożeń dla dalszej niezależności, spowodowanych jakimikolwiek relacjami; oraz
  • Zastosowania zabezpieczeń w celu ograniczenia zagrożeń.

W 2017 r. KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., spółka z sieci audytora Grupy GPW, („KPMG Advisory”) świadczyła usługi na rzecz IRGiT niebędące czynnościami rewizji finansowej w zakresie przeglądu dokumentacji do wniosku o autoryzację IRGiT jako CCP pod kontem zgodności z wymogami EMIR. Umowa została podpisana przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących firm audytowych. Usługi zostały wykonane do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z oświadczeniem KPMG Advisory wykonywane prace nie miały wpływu na szacunki księgowe. W ocenie KPMG Advisory nie istnieją, żadne kwestie wpływające na jego niezależność i wymagające ujawnienia.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku nie były świadczone przez audytora Grupy GPW na rzecz GPW i spółek zależnych żadne usługi zabronione.