Kapitał zakładowy, akcje i obligacje GPW

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 zł i dzieli się na 41.972.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 

  • 14.779.470 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, oraz
  • 27.192.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Do obrotu na GPW w prowadzonych jest 27.192.530 akcji na okaziciela serii B (64,79% wszystkich akcji stanowiących 47,92% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Walnym Zgromadzeniu). 

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że:

  • na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy, oraz
  • akcjonariuszy uprawnionych z więcej niż 25% ogólnej liczby akcji imiennych serii A (tj. więcej niż 10.493.000 akcji imiennych serii A) nie obejmuje ograniczenie głosowania określone w § 9 ust. 4 pkt 2) Statutu.

Akcje imienne serii A mogą ulegać zamianie na akcje na okaziciela i z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe powoduje zmianę liczby głosów z dwóch na jeden głos na akcję.

GPW nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Struktura akcjonariatu GPW

AkcjonariuszAkcje w kapitale zakładowymGłosy na Walnym Zgromadzeniu
 LiczbaUdziałLiczbaUdział
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej - akcje uprzywilejowane (seria A)14 688 47035,00%29 376 94051,76%
Pozostali akcjonariusze – akcje uprzywilejowane (seria A)91 0000,22%182 0000,32%
Pozostali akcjonariusze – akcje na okaziciela (free float; seria B)27 192 53064,79%27 192 53047,92%
Razem41 972 000100%56 751 470100%

W dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania, jak również na dzień 31 grudnia 2017 r., posiadaczem akcji GPW, stanowiących – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, był jedynie Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Spośród wszystkich osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, jej akcje, kupione w ofercie publicznej w liczbie 25 sztuk, posiada na dzień bilansowy:

  • Dariusz Kułakowski, członek Zarządu GPW.

Według najlepszej wiedzy Spółki, osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych, ani obligacji GPW.

W 2017 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych, w związku z czym nie posiada również systemu kontroli programów akcji pracowniczych.