Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania GPW i Grupą GPW

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej GPW

W 2017 r. nie było zmian w strukturze Grupy GPW.

Zmiany osób zarządzających w spółkch z Grupy Kapitałowej

Zmiany osób zarządzających w GPW oraz zmiany w strukturze organizacyjnej GPW zostały opisane w rozdziale III.10 Zarząd Giełdy. Poniżej zostały opisane zmiany w pozostałych spółkach, które stanowiły Grupę Kapitałową GPW na koniec 2017 r.

BondSpot S.A.

clocksW całym 2017 r. Zarząd BondSpot S.A. pracował w dwuosobowym składzie:

  • Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu,
  • Piotr Woliński – Wiceprezes Zarządu.

Towarowa Giełda Energii S.A.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd TGE pracował w dwuosobowym składzie:

  • Piotr Zawistowski - Prezes Zarządu,
  • Paweł Ostrowski - Wiceprezes Zarządu.

Zarząd TGE rozpoczął rok 2017 w dwuosobowym składzie: Paweł Ostrowski jako Prezes Zarządu TGE oraz Michał Cieciórski – Członek Rady Nadzorczej TGE delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu TGE, w związku z decyzją Rady Nadzorczej TGE z 21 grudnia 2016 r.

Michał Cieciórski pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu TGE do dnia 20 marca 2017 r. 21 marca 2017 r. Rada Nadzorcza TGE oddelegowała do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu TGE Członka Rady Nadzorczej TGE - Marka Wodnickiego. Pełnił on tą funkcję do 21 czerwca 2017 r. Od 22 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. funkcję Wiceprezesa TGE pelniła Dagmara Gorzelana, członek Rady Nadzorczej TGE delegowana do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu TGE. 31 sierpnia 2017 r. Marek Wodnicki ponownie został oddelegowany z Rady Nadzorczej TGE do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu TGE.

27 października 2017 r. Rada Nadzorcza TGE oddelegowała członka Rady Nadzorczej Piotra Zawistowskiego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu TGE od 30 października 2017 r. , na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Funkcję Wiceprezesa Zarządu TGE powierzono Pawłowi Ostrowskiemu. W skład Zarządu TGE powołano także Marka Moroza powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu TGE, pod warunkiem dostarczenia zgody KNF na dokonanie zmian w składzie Zarządu TGE. 20 grudnia 2017 r. Marek Moroz zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu TGE przed objęciem stanowiska.

30 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TGE powołało Piotra Zawistowskiego na Prezesa Zarządu TGE, pod warunkiem uzyskania zgody KNF na dokonanie zmian w składzie Zarządu TGE i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu TGE. 21 grudnia 2017 r. po dostarczeniu ww. zgody KNF Piotr Zawistowski został Prezesem Zarządu TGE.

21 lutego 2018 r.  Rada Nadzorcza TGE powołała Piotra Listwonia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu TGE, pod warunkiem uzyskania zgody KNF na dokonanie zmian w składzie Zarządu TGE. Decyzja wejdzie w życie w dniu dostarczenia zgody KNF na dokonanie zmian.

IRGiT S.A.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Zarząd IRGiT S.A. pracował w dwuosobowym składzie:

  • Andrzej Kalinowski – Prezes Zarządu,
  • Seweryn Szwarocki – Wiceprezes Zarządu.

Zarząd IRGiT rozpoczął rok 2017 w dwuosobowym składzie: Marek Wodnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej IRGiT delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IRGiT oraz Andrzej Kalinowski – Członek Zarządu IRGiT. Marek Wodnicki pełnił funkcję Prezesa Zarządu IRGiT do 10 lutego 2017 r. Z dniem 11 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza IRGiT powołała w skład Zarządu IRGiT Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu IRGiT. 17 lutego 2017 roku Paweł Ostrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IRGiT. Z dniem 18 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza IRGiT powołała Andrzeja Kalinowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu IRGiT. 10 kwietnia 2017 roku Seweryn Szwarocki został powołany przez Radę Nadzorczą IRGiT na stanowisko Wiceprezesa Zarządu IRGiT.

InfoEngine S.A.

Z dniem 31 grudnia 2016 r. Adam Simonowicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu InfoEngine. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu InfoEngine pełnił Krzysztof Ajdukiewicz, oddelegowany przez Radę Nadzorczą InfoEngine na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 1 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza InfoEngine powołała Przemysława Zaleskiego na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine na nową kadencję.

GPW Benchmark S.A.

Na 31 grudnia 2017 r. Zarząd GPW Benchmark pracował w jednoosobowym składzie i był to Rafał Wyszkowski – Prezes Zarządu GPW Benchmark.

Od 1 stycznia 2017 r. Zarząd GPW Benchmark pracował w dwuosobowym składzie: Dariusz Kułakowski - Prezes Zarządu i Iwona Edris - Członek Zarządu. 19 kwietnia 2017 r. Iwona Edris zrezygnowała z pełnienia funkcji Członka Zarządu GPW Benchmark. 25 października 2017 r. Dariusz Kułakowski zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu GPW Benchmark. Z tym samym dniem Rada Nadzorcza GPW Benchmark powołała Zarząd Spółki nowej kadencji: Rafała Wyszkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu GPW Benchmark oraz Dariusza Kułakowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark. Z dniem 20 grudnia 2017 r. Dariusz Kułakowski zrezygnował z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark.

Instytut Analiz i Ratingu S.A.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Zarząd IAiR pracował w następującym składzie:

  • Wojciech Lipka – Prezes Zarządu,
  • Marcin Żołyński – Wiceprezes Zarządu.

Prezesem Zarządu IAiR na początku roku był Jan Koleśnik. 28 marca 2017 r., w związku z rezygnacją złożoną przez Jana Koleśnika z funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza IAiR oddelegowała Piotra Kajczuka Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu IAiR. 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza IAiR oddelegowała Jacka Fotka Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu IAiR. Rada Nadzorcza IAiR 25 września 2017 r. powołała Wojciecha Lipkę i Marcina Żołyńskiego do Zarządu IAiR i powierzyła, odpowiednio Wojciechowi Lipke pełnienie funkcji Prezesa Zarządu IAiR, a Marcinowi Żołyńskiemu pełnienie funkcji Wiceprezesa IAiR.