List Prezesa Zarządu

Narzędzia strony

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Z ogromną satysfakcją składam na Państwa ręce sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Dobra kondycja finansowa GPW mierzona jej kapitalizacją i wzrostem kursu akcji, rekordowe zwyżki obrotów akcjami oraz ich średnia dzienna wartość dobitnie pokazują, że dla inwestorów liczą się, przede wszystkim, silne fundamenty polskiej gospodarki oraz stabilna perspektywa zysków. Bardzo dobra koniunktura, jaka obecnie trwa na warszawskiej giełdzie oraz przyspieszenie, którego nabiera polska gospodarka to kluczowe czynniki umożliwiające szybki rozwój GK GPW i rynku kapitałowego.

GPW jest obecnie jednym z niewielu parkietów europejskich, gdzie firmy stale pozyskują nowy kapitał – wg raportu IPO Watch pod względem liczby debiutów zajęliśmy w 2016 r. trzecie miejsce w Europie. Inwestorzy postrzegają nas coraz bardziej pozytywnie, co jest efektem rosnącego zaufania do naszej spółki. To zaś ma bardzo wymierny wyraz finansowy. Raport z działalności GK GPW w 2016 r. jest tego najlepszym dowodem.

Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła najwyższy od 2011 r. wynik netto – 131,1 mln zł o 7,9 proc. większy niż w 2015 r. Wynikało to zarówno z obniżenia kosztów operacyjnych do poziomu 150,2 mln zł, najniższego od 2012 r., jak też wypracowania przychodów na poziomie 310,9 mln zł. W rezultacie wskaźnik kosztów do przychodów osiągnął rekordowo niski poziom 48,3% proc. Przychody samej GPW wyniosły 175,5 mln zł, a koszty działalności operacyjnej obniżyły się o ponad 20 mln zł do 100,1 mln zł. Dzięki temu wypracowaliśmy wynik lepszy o 19,8 proc.

W ostatnim kwartale 2016 r. wyraźnie wzrosła aktywność inwestorów. Wartość obrotów sesyjnych na rynku akcji w IV kwartale 2016 r. wzrosła o 12,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnęła poziom 55,3 mld zł. Dzięki temu wskaźnik obrotu osiągnął poziom 41,1 proc., najwyższy od II kwartału 2013 r. Wyraźny wzrost aktywności inwestorów na rynku finansowym to powód do zadowolenia, ale i motywacja do kontynuowania działań stymulujących płynność na rynku kasowym i terminowym.

W minionym roku GPW potwierdziła, że jest spółką umiejętnie zarządzaną, transparentną i cieszącą się wysokim zaufaniem inwestorów. Dowodem na to jest przeprowadzona emisja obligacji GPW, gdzie redukcja w transzy przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych wyniosła aż 63,4 proc. Potwierdza to również obecność GPW w portfelu Respect Indeks, skupiającego spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami.

GPW hojnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Wartość dywidendy wypłaconej przez GPW w 2016 r. przełożyła się na stopę dywidendy w wysokości 6,7 proc. To jeden z najlepszych wyników nie tylko na krajowym rynku, ale także wśród innych giełd na świecie. Wskaźnik łacznego zwrotu na inwestycji w akcje GPW wyniósł w 2016 r. 17,6%, co jest rekordowym wskaźnikiem w historii notowań GPW.

Zwiększanie wartości dla akcjonariuszy jest dla nas równie ważne jak transparentność w działaniu opartym na najwyższych standardach ładu korporacyjnego. Kluczowym projektem zrealizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w obszarze dialogu i relacji z uczestnikami rynku było wprowadzenie w lutym 2016 r. kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Został on dostosowany do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich, a jego głównym celem jest dalsza poprawa jakości standardów ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych.

Należy jednak pamiętać, że GPW znajduje się obecnie w szczególnym momencie w swojej 25 letniej historii, podobnie zresztą jak inne duże, tradycyjne giełdy na całym świecie. Nadszedł czas na nowe otwarcie i tak właśnie należy postrzegać etap, na którym obecnie się znajdujemy. Jestem głęboko przekonana, że GPW ma ogromny potencjał, wiele możliwości rozwoju oraz pomyślną przyszłość.

   

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska